Política de Privacidade

Identificación e Datos de Contacto do Responsable do Tratamento
Somos 138 S.L., sociedade domiciliada no Paseo Matutino 17, 1°E. 36860 Ponteareas. Pontevedra, España, con CIF B94199221, é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais.

Do mesmo xeito, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrado como non rexistrado en virtude do RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais. Se tes algunha dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte dirección: Paseo Matutino 17, 1°E. 36860 Ponteareas. Pontevedra, España.

Onde Informa
Na seguinte web: www.arcanxofestival.com

Tratamento de Datos
Somos 138 S.L. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se require o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto nos casos necesarios para a xestión de servizos e/ou produtos contratados a calquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

Responsable de Tratamento
En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indícase que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo Somos 138, S.L. coa que mantén a relación contractual o Responsable destes tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.
Ademais, Somos 138, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispoñe a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e outras obrigas de confidencialidade vixentes.

¿Que Datos Persoais Tratamos?
Os datos persoais que tratamos son:
Aquellos que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nós.
A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos semellantes – podes ver a nosa Política de Cookies na web).
Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente poidamos acceder.
Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas con nós, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido o teu consentimento para iso.
Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

¿Como Tratamos os Datos?
En Somos 138, S.L. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, asegurando con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.
As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Legitimación do Tratamento
A base da legitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

Menores
Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio Web sen a previa autorización dos seus pais, tutores ou representantes legais, quen serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio Web polos menores ao seu cargo, incluíndo o cumprimento dos formularios cos datos persoais de ditos menores e marcación, en caso necesario, das casillas que os acompañen. Neste sentido, e na medida en que Somos 138, S.L. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advértese de que deberán ser os pais e tutores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio Web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo Somos 138, S.L. responsabilidade algunha ao respecto.

Comunicacións Electrónicas
No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) infórmase de que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
De acordo co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE infórmase de que no caso de non desexar recibir comunicacións e informacións de tipo comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíqueno por esta mesma vía indicando no asunto BAIXA COMUNICACIÓNS para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será activada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de non recibir contestación expresa por parte súa, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa continúe realizando as referidas comunicacións.

¿Canto Tempo Conservamos os seus Datos?
Os datos persoais relativos a persoas físicas que Somos 138, S.L. recolle por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Asimismo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixina o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de Somos 138, S.L.

¿A Que Destinatarios se Comunicarán os seus Datos?
Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solícitanse os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Mais para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión de Somos 138, S.L., pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou algúns outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instruciónns e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure nese contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

¿Cales Son os seus Dereitos cando nos Facilita os Datos?
A normativa de protección de datos confire ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:
Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
Dereito de acceso: Conecer qué tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
Dereito de supresión: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: Correo postal Ctra. De Madrid, 152, 36318, Vigo, (Pontevedra) – España, correo electrónico: info@somos138.com. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. Neste caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Finalidades dos Tratamentos de Datos
Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo Responsable de Tratamento:
REXISTRO DE ACTIVIDADES: CONTACTOS

FINALIDADE: Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/ou servizos a clientes e/ou potenciais clientes
BASE LEGAL: Consentimento expreso do interesado/a.
DESCRICIÓN: Categoría de datos persoais (de identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail).
CESIÓN DE DATOS: Non se cederán datos a terceiros
PRAZO DE SUPRESIÓN DOS DATOS: Ata a resolución da súa solicitude de información

Share:
@2024 Arcanxo Festival. Aviso Legal | Política de Privacidade | Política de Cookies